• Home

Slot Secret of the Stones

Secret of the Stones to gra slotowa online wydana przez NetEnt. Gra slotowa online posiada 25 linii wyp³at, a jej RTP wynosi 96,81%.

Historia rozgrywa siê w œwiecie (Temat): Secret of the Stones zaprasza graczy online do zabawy w tej grze.

Gra slotowa Secret of the Stones jest dostêpna na prawdziwe pieni¹dze oraz w wersji demo w rَ؟nych kasynach online i najlepszych kasynach spo³ecznoœciowych.

Jak graو w Sekret Kamieni?

Zanim zaczniesz graو w kasynie online o prawdziwe nagrody pieniê؟ne, sugerujemy, abyœ zastosowa³ siê do poni؟szego prostego algorytmu:

 • Szukaj licencjonowanego kasyna online o doskona³ej reputacji.
 • Zapoznaj siê z zasadami gry i tabelami wyp³at, aby dowiedzieو siê, jak bêdzie przebiegaو gra i jakie symbole przynosz¹ najwy؟sze wygrane.
 • Wyprَbuj Secret of the Stones bez dokonywania p³atnoœci - skorzystaj z jej wersji demonstracyjnej.
 • Znajdں najbardziej korzystny dla siebie styl gry. Jak du؟y (lub ma³y) bêdzie Twَj zak³ad? Ile linii wyp³at zamierzasz aktywowaو?
 • Ustal limity pieniê؟ne i czasowe, aby zachowaو kontrolê.

Podobnie jak w ka؟dym innym slocie wideo, z ktَrym mo؟na siê spotkaو w kasynie internetowym lub stacjonarnym, celem gry w Secret of the Stones jest trafienie 3, 4 lub 5 pasuj¹cych symboli na bêbnach, ktَre utworz¹ wygrywaj¹ce kombinacje.

Ogَlnie rzecz bior¹c, wszystkie symbole slotَw nale؟¹ do jednej z 2 kategorii: zwyk³e symbole slotَw i specjalne symbole bonusowe (mno؟niki, jokery, scattery).

Standardowe symbole slotَw to obrazki tej samej wielkoœci i w tym samym stylu; nie rَ؟ni¹ siê one zbytnio wygl¹dem i przynosz¹ porَwnywalne wygrane.

Z kolei specjalne symbole Bonus zwykle siê wyrَ؟niaj¹. Symbole te mog¹ mieو charakterystyczne kolory, cechy, kszta³ty lub wypisane na nich s³owa.

Twَrcy gier zawsze podaj¹ wszystkie niezbêdne informacje opisuj¹ce symbole slotَw oraz ich wagê w tabelach wyp³at. Nie trzeba dodawaو, ؟e wszyscy gracze powinni z wyprzedzeniem zapoznaو siê z tabelami wyp³at. Otwَrz interfejs slotu i spَjrz na rogi: zobaczysz przyciski "Informacje", "Menu", "Ustawienia". Tabele wynagrodzeٌ i opisy symboli mo؟na zwykle znaleںو w jednej z tych pozycji menu.

Styl gry slotowej Secret of the Stones mo؟e przypominaو tradycyjne gry kasynowe z Las Vegas z ich jasn¹ grafik¹, uznanymi funkcjami bonusowymi i intuicyjn¹ rozgrywk¹.

Secret of the Stones oferuje dwa rodzaje specjalnych symboli bonusowych: Scatters i Wilds. Przynosz¹ one nie tylko znacz¹ce wygrane, ale maj¹ te؟ kilka wyj¹tkowych funkcji. Omَwimy je kilka akapitَw pَںniej.

Secret of the Stones daje graczom mo؟liwoœو wyboru wielkoœci zak³adَw. U؟yj przyciskَw "+" i "-" w dolnym rogu, aby postawiو wiêcej lub mniej. Oczywiste jest, ؟e wiêksze zak³ady oznaczaj¹ wiêksze jackpoty. Z drugiej strony, zapewniaj¹ one mniejsz¹ liczbê prَb uzyskania zwyciêskiej kombinacji.

Unikaj rozpoczynania gry od du؟ych zak³adَw. Pamiêtaj, ؟e im wiêcej grasz, tym wiêksze s¹ szanse na trafienie w³aœciwej kombinacji. Gracze w automaty maj¹ wiêksze szanse na sukces, jeœli wybieraj¹ ni؟sze zak³ady i d³u؟sze sesje gry.

Ponadto w dolnej czêœci ekranu znajduje siê opcja "Autoodtwarzanie". Uruchamia on funkcjê autoodtwarzania: gracz nie musi za ka؟dym razem naciskaو przycisku "play", a liczba bêbnَw bêdzie siê zmieniaو automatycznie. Kolejn¹ wa؟n¹ funkcj¹, ktَr¹ nale؟y dostosowaو, jest liczba aktywowanych linii wyp³at. Aktywacja linii p³atnej na slocie oznacza postawienie na ni¹ zak³adu. Jeœli grasz w grê slotow¹ online z aktywnymi tylko kilkoma liniami wyp³at, tracisz wiele okazji do uzyskania wygrywaj¹cej kombinacji. Sprَbuj aktywowaو i dezaktywowaو linie wyp³at, a na pewno zauwa؟ysz, jak rzadko zdarzaj¹ siê wygrywaj¹ce obroty przy minimalnej liczbie aktywnych linii wyp³at. Naszym zdaniem, wydanie pieniêdzy na aktywacjê maksymalnej liczby linii wyp³at jest zdecydowanie warte swojej ceny.

Najlepsze kasyna do gry w Sekret Kamieni?

Secret of the Stones" mo؟na zwykle znaleںو w kolekcjach gier w wielu kasynach online. Gracze mog¹ graو w tê grê za darmo lub na prawdziwe pieni¹dze:

 • P³on¹ce kasyno
 • Kasyno Carlino
 • Automaty do gry w kasynie

Jesteœmy pewni, ؟e Secret of the Stones zagwarantuje wiarygodne wyniki i odpowiednie wyp³aty, poniewa؟ wiemy, ؟e NetEnt zawsze dostarcza wysokiej jakoœci, zatwierdzone wirtualne gry hazardowe. Z tego powodu gracze online musz¹ sprawdziو licencjê kasyna online, w ktَrym siê zarejestrowali. Jeœli jest ona legalna, nie bêdziesz musia³ siê martwiو o nieuczciwe wyniki gry i utratê pieniêdzy.

Przegl¹d wersji mobilnej

Gra slotowa Secret of the Stones jest kompatybilna z urz¹dzeniami mobilnymi i smartfonami. Gracze nie musz¹ korzystaو z ؟adnego dodatkowego oprogramowania, aby graو w Secret of the Stones za darmo lub na prawdziwe pieni¹dze na swoich iPadach lub telefonach komَrkowych.

Gracze slotَw musz¹ tylko wyszukaو slot w wyszukiwarce i zacz¹و graو. Gra slotowa Secret of the Stones jest responsywna na urz¹dzenia mobilne: bez problemu dostosowuje siê do urz¹dzenia mobilnego, z ktَrego korzystasz.

Mimo to radzimy sprawdziو, jak dobrze grafika slotَw online bêdzie dzia³aو na Twoim telefonie lub tablecie, poniewa؟ na jakoœو kompatybilnoœci z urz¹dzeniami mobilnymi mo؟e mieو wp³yw seria, producent, system operacyjny i rok produkcji.

Symbole premii

Jokery i Scattery maj¹ za zadanie uczyniو ten proces znacznie bardziej atrakcyjnym. Nie pojawiaj¹ siê one na bêbnach zbyt czêsto, ale z pewnoœci¹ ekscytuj¹ graczy online. A oto dlaczego.

W grze Secret of the Stones symbole wild mog¹ zast¹piو ka؟dy inny symbol na bêbnach, gdy istnieje szansa na utworzenie wygrywaj¹cej kombinacji. Oznacza to, ؟e symbole Wild pojawiaj¹ce siê na bêbnach zwiêkszaj¹ szanse na wygran¹.

Gdy symbole Scatters stan¹ siê czêœci¹ wygrywaj¹cej kombinacji, uruchamiaj¹ one inn¹ dodatkow¹ funkcjê lub mno؟¹ wygrane.

Dodatkowe funkcje

Najczêstszymi bonusami w slotach online s¹ opcje gry, darmowe rundy bonusowe, gry bonusowe.

Symbole scatter czêsto aktywuj¹ darmowe obroty w grze. Czasami sam slot online niespodziewanie je przyznaje - czy jest coœ, co mo؟e byو bardziej przyjemne ni؟ to dla gracza online?

W grach bonusowych gracz bêdzie mia³ do wyboru kilka symboli tematycznych (na przyk³ad mog¹ to byو skrzynie lub pude³ka). W zale؟noœci od wyboru, otrzymasz kilka monet, mno؟nik, obroty bonusowe. Gracze maj¹ mo؟liwoœو uruchomienia opcji gry po uzyskaniu wygrywaj¹cej kombinacji. Pod zwyk³ym przyciskiem "Spin" powinien zapaliو siê migaj¹cy przycisk ("Gamble"). Jeœli zdecydujesz siê na opcjê Hazard, ryzykujesz wszystkie kredyty, ktَre w³aœnie zarobi³eœ. Twoim zadaniem w rundzie Hazard jest odgadniêcie koloru karty do gry, ktَra pojawi siê na ekranie. Jeœli Ci siê uda, slot nagrodzi Ciê kilkoma monetami. Z drugiej strony, nieudana prognoza oznacza brak wygranej.

Darmowe spiny bez depozytu

Jak wspomnieliœmy wczeœniej, niektَre automaty wideo mog¹ mieو w grze darmowe spiny - bonus, ktَry daje graczom mo؟liwoœو krêcenia bêbnami za darmo. Darmowe spiny zwiêkszaj¹ szanse na wygran¹ i podnosz¹ poziom zabawy.

Tak zwane "wewnêtrzne" darmowe spiny nie s¹ jedynymi darmowymi obrotami, ktَre gracze mog¹ otrzymaو. Wraz z wbudowanymi bonusami do gier, kasyna online oferuj¹ swoim graczom rَ؟ne bonusy od depozytu i bez depozytu, przy czym darmowe spiny s¹ zazwyczaj jednym z najpopularniejszych bonusَw kasynowych.

Gracze w kasynie otrzymuj¹ darmowe spiny po wp³aceniu wymaganej kwoty. Nastêpnie mo؟na wykorzystaو darmowe spiny na slotach online wymienionych w regulaminie bonusu.

Nie otrzymasz bonusَw Free Spins bez depozytu tak czêsto, jak Free Spins przy depozycie. Kasyna online zazwyczaj przyznaj¹ darmowe spiny bez depozytu nowym klientom po utworzeniu i zweryfikowaniu konta w kasynie. Jak sugeruje nazwa bonusu, nie musisz wp³acaو ؟adnych prawdziwych pieniêdzy i masz prawo od razu zacz¹و graو za darmo. Jedyn¹ przeszkod¹, ktَr¹ napotkasz nieco pَںniej, jest gra z wygranymi bonusami.

Zgodnie z regulaminem bonusu w ka؟dym kasynie online, gracz online musi spe³niو wymَg "playthrough", aby mَc wyp³aciو wygrane bez depozytu. Krَtko mَwi¹c, po rozegraniu wszystkich darmowych obrotَw bez depozytu, musisz pomno؟yو swَj zak³ad przez wygran¹. (Ogَlnie rzecz bior¹c, wysokoœو play-through waha siê od 20x do 70x. ) Liczba, ktَr¹ otrzymasz po zastosowaniu tych prostych obliczeٌ, to liczba monet, ktَre musisz postawiو w tej samej grze. Dopiero po tym gracze mog¹ wyp³aciو wygrane z darmowych obrotَw.

Jak graو w Secret of the Stones na pieni¹dze?

Gracze online, ktَrzy chcieliby zagraو w Secret of the Stones na prawdziwe pieni¹dze, bêd¹ musieli to zrobiو:

 • Poszukaj wiarygodnego kasyna online.
 • Sprawdں, czy gracze z Twojego kraju mog¹ zarejestrowaو siê w kasynie online.
 • Zaloguj siê i utwَrz konto.
 • Przygotuj siê do wys³ania dokumentَw potwierdzaj¹cych Twoj¹ to؟samoœو.
 • Dokonaj minimalnego depozytu (w regulaminie kasyna znajdziesz informacjê o jego wysokoœci).
 • Dok³adnie zapoznaj siê z warunkami bonusu i poproœ o ofertê bonusow¹ (jeœli to mo؟liwe).
 • Sprawdں tabele wyp³at slotَw i dodatkowe funkcje.
 • Zagraj w Secret of the Stones bez p³acenia prawdziwych pieniêdzy, korzystaj¹c z trybu demo.
 • Ty decydujesz o wielkoœci zak³adu i liczbie linii wyp³at.
 • Zaznacz limity pieniê؟ne i czasowe|Dowiedz siê, jak kontrolowaو swَj bud؟et na grê, aby bezpiecznie graو w automaty online.

Po wykonaniu wszystkich tych krokَw, gracz online mo؟e rozpocz¹و grê w Secret of the Stones online na prawdziwe pieni¹dze.

Jak graو w Sekret Kamieni dla zabawy?

Jeœli chcesz zagraو w Secret of the Stones online za darmo, musisz:

 • Znajdں online Secret of the Stones.
 • Upewnij siê, ؟e platforma oferuje wersjê prَbn¹ gry Secret of the Stones.
 • Jeœli w Secret of the Stones nie mo؟na graو za darmo w kasynach online, mo؟na j¹ znaleںو w kasynach spo³ecznoœciowych lub darmowych aplikacjach mobilnych.
 • Zacznij graو w Secret of the Stones online za darmo.

Graj¹c w Secret of the Stones online za darmo w trybie prَbnym lub w kasynie spo³ecznoœciowym nie mo؟esz otrzymaو ؟adnych wygranych na prawdziwe pieni¹dze. Aby zarabiaو prawdziwe pieni¹dze w kasynie online, musisz wp³aciو prawdziwe pieni¹dze i mieو wa؟ne konto w kasynie.

Automaty wrzutowe RTP

Procent zwrotu dla gracza (Return to Player Percentage, RTP) to czêœو kwoty postawionej przez slot online, ktَra trafi do portfela kasyna i zostanie zwrَcona graczom w postaci prawdziwych nagrَd pieniê؟nych lub jackpotَw w d³u؟szej perspektywie. Na przyk³ad, jeœli RTP wynosi 90 procent, gracze mog¹ oczekiwaو, ؟e otrzymaj¹ 90 procent ca³kowitej kwoty wydanej na ten slot przez oko³o 1 milion obrotَw. W rzeczywistoœci pytanie o d³ugoœو programu rejestrowania podrَ؟nych nadal wymaga odpowiedzi. Zazwyczaj kasyna online wyp³acaj¹ swoim klientom od 88% do 97%.

Wskaںnik RTP w grze Secret of the Stones wynosi 96,81%.

Chcielibyœmy zaznaczyو, ؟e procent zwrotu dla gracza nie okreœla, ile gracz jest w stanie odzyskaو z ka؟dego postawionego w grze 1$. Kasyna online nie obiecuj¹ Ci 96,81% z Twojego 1000$, nawet jeœli nadal bêdziesz wydawaو pieni¹dze na Secret of the Stones. Jest to liczba, ktَra bêdzie dotyczy³a setek innych graczy.

Cheaty i wskazَwki dotycz¹ce gry na automatach online Secret of the Stones

Rzetelni twَrcy gier nie akceptuj¹ w¹tpliwych wynikَw. Automaty wrzutowe online dzia³aj¹ dziêki algorytmom komputerowym, ktَre zapewniaj¹ nieprzewidywalne wyniki gry lub najbardziej zbli؟one do nich. Z tego powodu nie ma legalnego sposobu, aby dowiedzieو siê, jak potocz¹ siê losy kolejnej rundy dla zwyk³ego hazardzisty. Automaty do gry w kasynie to przede wszystkim gry losowe. Gracz ma niewielki wp³yw na system, w jaki konstruowane s¹ kombinacje symboli. Maj¹c to na uwadze, wymieniliœmy kilka wskazَwek, jak graو i wygrywaو na automatach online.

Bezpieczeٌstwo jest priorytetem numer jeden

Zarejestruj siê i graj na prawdziwe pieni¹dze tylko na renomowanych stronach kasynowych z doskona³ymi opiniami i uczciwymi wyp³atami.

Historia

Wybierz sloty wideo od renomowanych dostawcَw, aby graو na prawdziwe pieni¹dze.

Czêstotliwoœو uderzeٌ.

Gracze musz¹ zrozumieو, czego oczekuj¹ od hazardu i jak dzia³aj¹ gry w kasynie. Jeœli nie zale؟y Ci na regularnych, ale œrednich wygranych, rozwa؟ sloty o niskiej zmiennoœci. Ci, ktَrzy uwa؟aj¹, ؟e nie ma problemu z pozostaniem w grze d³u؟ej, aby otrzymaو wiêksze wygrane, powinni wybieraو gry o wysokiej zmiennoœci i automaty progresywne. Pamiêtaj, ؟e liczba aktywowanych linii wyp³at i bêbnَw ma znaczenie, jeœli chodzi o czêstotliwoœو wygranych i wysokoœو wyp³at. Im wiêcej linii i bêbnَw ma slot, tym wiêcej wygrywaj¹cych kombinacji generuje. Oznacza to, ؟e gracz bêdzie mia³ mniej szans na wygran¹. Byو mo؟e potrzebujesz znanego, trzybêbnowego klasyka, niezale؟nie od tego, jak mierna jest oprawa graficzna i dںwiêki.

Zawsze b¹dں œwiadomy

Wiedza to potêga. Aby skorzystaو z dodatkَw do gry, trzeba znaو tabele wyp³at i zasady gry. Ta sama zasada dotyczy Regulaminu ka؟dego kasyna online. Gracze slotَw musz¹ byو œwiadomi ich wszystkich. Nie ma wyj¹tkَw.

Gry demonstracyjne

Nie b¹dں zbyt pewny siebie: najpierw zagraj na slocie wideo w trybie darmowej prَby.

Ma³e kroki

Ma³e kroki. Zacznij od najni؟szych zak³adَw. Poniewa؟ wirtualne automaty do gry nie s¹ grami opartymi na umiejêtnoœciach, szanse na wygran¹ rosn¹ wraz z liczb¹ wykonanych obrotَw. Mniejsze zak³ady prowadz¹ do d³u؟szej gry.

Zwiêkszanie mo؟liwoœci.

Walcz o wiêcej szans. Uaktywnij jak najwiêcej linii wyp³at. Jeœli grasz z kilkoma aktywnymi liniami, stracisz wiele okazji do utworzenia wygrywaj¹cej kombinacji.

Doceٌ tak؟e czêœو rozrywkow¹. Automaty do gier online to gra, a najlepszym podejœciem do faktu, ؟e graj¹c na nich mo؟na wygraو lub straciو pieni¹dze, jest dobra zabawa. Gdy tylko gra na automatach staje siê sposobem na zarabianie pieniêdzy, przestaje byو tylko g³upi¹ gr¹.

Wniosek

Podsumowuj¹c, chcielibyœmy jeszcze raz podkreœliو, ؟e Secret of the Stones firmy NetEnt to niezawodny video slot z przyzwoitym RTP - 96,81% i wszystkimi klasycznymi atrybutami slotَw: mno؟niki, darmowe spiny, scattery, gry bonusowe, jokery.

Pamiêtaj o podstawach slotَw online i ich mechanice, graj bezpiecznie i ciesz siê gr¹ w Secret of the Stones.