• Home

Slot Space Wars

Space Wars to automat do gry online stworzony przez NetEnt. Gra posiada 40 linii wyp³at, a wskaںnik RTP wynosi 96,75%.

Akcja rozgrywa siê w œwiecie (Temat): Wojny Kosmiczne zapraszaj¹ wszystkich do gry online.

Gra Space Wars nadaje siê do gry na prawdziwe i prَbne pieni¹dze w najpopularniejszych kasynach online w naszym kraju oraz w najlepszych kasynach spo³ecznoœciowych.

Jak graو w Wojny kosmiczne?

Zanim zaczniesz graو, aby wygraو prawdziwe nagrody pieniê؟ne, radzimy Ci wykonaو nastêpuj¹ce kroki:

 • Zarejestruj siê w legalnym kasynie online o dobrej reputacji.
 • Zapoznaj siê z zasadami gry i tabelami wyp³at, aby lepiej zrozumieو swoje wybory i symbole, ktَre najlepiej p³ac¹.
 • Wyprَbuj Space Wars za darmo - skorzystaj z wersji prَ
 • Znajdں podejœcie, ktَre najbardziej Ci odpowiada. Ile linii wyp³at zamierzasz aktywowaو? Jak du؟y (lub ma³y) bêdzie Twَj zak³ad?
 • Okreœl ograniczenia czasowe i finansowe, aby graو

Jak w ka؟dym innym slocie online, ktَry znajdziesz w stacjonarnym kasynie lub w sieci, to co musisz zrobiو graj¹c w Space Wars, to z³apaو 3 lub wiêcej pasuj¹cych symboli po tym, jak bêbny przestan¹ siê krêciو, ktَre utworz¹ wygrywaj¹ce kombinacje.

Zazwyczaj symbole na bêbnach dziel¹ siê na dwie kategorie: standardowe symbole slotَw oraz specjalne symbole bonusowe (Scatters, Multipliers, Wilds).

Zwyk³e symbole slotَw to symbole w podobnym stylu; te obrazy nie wyrَ؟niaj¹ siê i p³ac¹ prawie takie same kwoty.

Dla porَwnania, symbole w slotach Bonus zwykle siê wyrَ؟niaj¹. Symbole bonusowe mog¹ mieو unikalne kolory, kszta³ty, cechy lub litery.

Dostawcy gier s¹ zobowi¹zani do umieszczania w tabelach wyp³at wszystkich cennych informacji o symbolach slotَw online i wartoœciach ich wyp³at. Dlatego w³aœnie m¹dra gra na automatach online oznacza wczeœniejsze zapoznanie siê z tabelami wyp³at. Kliknij przycisk "Odtwarzaj" i sprawdں krawêdzie okna: zobaczysz przyciski "Menu", "Informacje" i "Ustawienia". Tabele wyp³at i listy symboli slotَw znajduj¹ siê pod jedn¹ z tych opcji.

Projekt gry Space Wars mo؟e przywodziو na myœl staroszkolne automaty Vegas z ich rozpoznawalnymi funkcjami bonusowymi, jasn¹ grafik¹ i intuicyjn¹ rozgrywk¹.

Symbole bonusowe Space Wars: Jokery i Scattery. Symbole bonusowe nie tylko mog¹ uruchomiو najwiêksze wygrane, ale posiadaj¹ rَwnie؟ specjalne moce. Wiêcej na ten temat pَںniej.

Space Wars daje graczom mo؟liwoœو zmiany wielkoœci zak³adu. Kliknij przyciski "+"/"-" na dole strony, aby zmieniو kwotê zak³adu. Niew¹tpliwie, wiêksze zak³ady gwarantuj¹ wiêksze wygrane. Daj¹ one jednak mniejsz¹ liczbê obrotَw na trafienie wygrywaj¹cej kombinacji.

Nie nale؟y zaczynaو od du؟ych zak³adَw. Pamiêtaj, ؟e im wiêcej grasz, tym wiêksze masz szanse na uzyskanie wymaganej kombinacji. Gracze mog¹ to osi¹gn¹و przy mniejszych zak³adach i wolniejszej grze.

Ponadto gra posiada funkcjê "Autoplay", ktَra znajduje siê w dolnej czêœci ekranu. Aktywuje on tryb automatycznej gry: gracz nie musi klikaو "play" po ka؟dym obrocie, a bêbny bêd¹ obracaو siê automatycznie. Kolejnym ustawieniem, na ktَre nale؟y zwrَciو uwagê, jest liczba aktywowanych linii wygrywaj¹cych. Aktywacja linii wygrywaj¹cej oznacza postawienie na ni¹ zak³adu. Jeœli grasz z minimaln¹ liczb¹ aktywowanych linii wyp³at, pomijasz wiele szans na utworzenie wygrywaj¹cej kombinacji. Sprَbuj poeksperymentowaو w trybie prَbnym, a przekonasz siê, jak rzadko zdarzaj¹ siê wygrywaj¹ce obroty przy mniejszej liczbie aktywowanych linii wyp³at. Uwa؟amy, ؟e p³acenie za aktywacjê wszystkich linii p³atnych jest zdecydowanie tego warte.

Gdzie graو w Wojny kosmiczne?

Space Wars jest czêœci¹ oferty gier w najlepszych kasynach online. Fani automatَw do gier online maj¹ mo؟liwoœو zagrania w tê grê na prawdziwe pieni¹dze za darmo:

 • Kasyno Star
 • Kasyno Vampa
 • W porz¹dku kasyna

Wierzymy, ؟e Space Wars zagwarantuje losowe wyniki gry i regularne nagrody, poniewa؟ tylko my zaœwiadczyliœmy, ؟e NetEnt konsekwentnie tworzy legalne, najwy؟szej jakoœci gry kasynowe online. Gracze powinni zwracaو uwagê na jakoœو kasyna online, w ktَrym siê zarejestrowali. Jeœli tylko posiada on certyfikat, nie musisz myœleو o nieuczciwych grach i niewyp³aconych wygranych.

Przegl¹d wersji mobilnej

Space Wars jest dostosowana do komputerَw stacjonarnych i przenoœnych. Gracze slotَw nie musz¹ pobieraو dodatkowych programَw, aby cieszyو siê gr¹ na slotach wideo Space Wars za prawdziwe pieni¹dze lub za darmo na swoich telefonach komَrkowych lub iPadach.

Mo؟esz po prostu znaleںو Space Wars online i zacz¹و graو. Slot Space Wars jest przyjazny dla urz¹dzeٌ mobilnych: dostosuje siê do urz¹dzenia, z ktَrego korzystasz.

I znowu, zalecamy sprawdzenie, jak dobrze funkcje wideo-slotu bêd¹ wygl¹da³y na Twoim telefonie komَrkowym lub iPadzie, poniewa؟ wydajnoœو kompatybilnoœci mobilnej mo؟e zale؟eو od systemu operacyjnego, producenta, serii i roku.

Symbole premii

Wprowadzono symbole wild i scatter, aby uczyniو grê znacznie bardziej wymagaj¹c¹. Symbole te nie pojawiaj¹ siê zbyt czêsto podczas gry, ale z pewnoœci¹ sprawiaj¹, ؟e gracz jest szczêœliwy. A oto powَd, dla ktَrego tak siê sta³o.

W grze Space Wars symbole wild s¹ zaprogramowane tak, aby zastêpowa³y inne symbole na bêbnach tak d³ugo, jak d³ugo istnieje szansa na utworzenie wygrywaj¹cej kombinacji. W zwi¹zku z tym symbole Wild, ktَre pojawiaj¹ siê gdzieœ w trakcie gry, zwiêkszaj¹ szanse na wygran¹.

Jeœli symbole scatter bior¹ udzia³ w tworzeniu wygrywaj¹cej kombinacji, symbole Bonus pomna؟aj¹ wygran¹ lub uruchamiaj¹ inn¹ dodatkow¹ funkcjê.

Funkcje dodatkowe

Najbardziej popularne funkcje bonusowe w grach slotowych online to opcje gry, gry bonusowe i darmowe rundy bonusowe.

Scattery czêsto uruchamiaj¹ wbudowane darmowe spiny. Czasami slot wideo sam losowo je rozdaje - cَ؟ innego mo؟e byو przyjemniejszego dla gracza ni؟ to?

Gry bonusowe zazwyczaj przedstawiaj¹ graczowi online pewne obrazy tematyczne, ktَre mo؟e on wybraو (np. mog¹ to byو skrzynie lub kufry). W zale؟noœci od wyboru, mo؟esz otrzymaو spiny bonusowe, mno؟nik, kilka monet. Po udanym obrocie gracze otrzymuj¹ mo؟liwoœو uruchomienia funkcji Hazard. Obok zwyk³ego przycisku "Graj" zapali siê migaj¹cy znak ("Gamble"). Za ka؟dym razem, gdy zdecydujesz siê na grê, musisz zaryzykowaو zarobione w³aœnie monety. Twoim g³َwnym zadaniem w grze losowej jest przewidzenie koloru karty do gry, ktَra zostanie pokazana zakryta. Jeœli trafnie przewidzia³eœ, gra wyp³aci Ci dodatkow¹ nagrodê. Z drugiej strony, b³êdne przewidywania spowoduj¹ utratê nagrody.

Darmowe spiny bez depozytu

Jak ju؟ wyjaœniliœmy, niektَre gry slotowe maj¹ "wewnêtrzne" darmowe spiny - funkcjê bonusow¹, ktَra oferuje graczom kasyna szansê na zakrêcenie kilkoma darmowymi spinami. Darmowe spiny zwiêkszaj¹ szanse na wygran¹ i podnosz¹ poziom zabawy.

Darmowe Spiny w grze nie s¹ jedynymi bonusowymi re-spinami, na ktَre mog¹ liczyو gracze. Oprَcz dodatkowych funkcji gry, kasyna online oferuj¹ swoim graczom wiele bonusَw bez depozytu i z depozytem, a darmowe spiny s¹ zawsze jedn¹ z opcji bonusowych.

Gracze otrzymuj¹ kilka darmowych spinَw po wp³aceniu prawdziwych pieniêdzy. Nastêpnie mo؟na wykorzystaو zdeponowane Darmowe Spiny w grach slotowych sugerowanych w zasadach bonusu.

Prawdopodobnie nie spotkasz siê tak czêsto z Darmowymi Spinami bez depozytu, jak z Darmowymi Spinami z depozytem. Wirtualne kasyna wol¹ przyznawaو darmowe spiny bez depozytu nowym graczom po rejestracji. Jak sama nazwa bonusu wskazuje, nie musisz nic wp³acaو i mo؟esz od razu zacz¹و graو za darmo. Jedynym utrudnieniem, jakie napotkasz pَںniej, jest proces przechodzenia gry.

Zgodnie z regulaminem bonusَw w wiêkszoœci kasyn online, gracz musi spe³niو wymَg obrotu, aby mَc wyp³aciو wygrane z bonusu. Oznacza to, ؟e po wykorzystaniu wszystkich Darmowych Spinَw, gracz musi pomno؟yو wygrane przez wspَ³czynnik zak³adَw. (Zazwyczaj wspَ³czynnik zak³adَw waha siê od 10x do 50x. ) Wynik, ktَry otrzymamy po wykonaniu tej podstawowej arytmetyki, to liczba kredytَw kasynowych, ktَre bêdziemy musieli postawiو graj¹c na tym samym slocie. Dopiero po wykonaniu tej czynnoœci gracze bêd¹ mogli wyp³aciو wygrane z darmowych spinَw bez depozytu.

Jak graو w Wojny Kosmiczne na prawdziwe pieni¹dze?

Ci, ktَrzy chc¹ zagraو w automaty Space Wars online na prawdziwe pieni¹dze, bêd¹ musieli to zrobiو:

 • Poszukaj wiarygodnego kasyna online.
 • Upewnij siê, ؟e gracze online z ich kraju mog¹ wejœو do kasyna online.
 • Zarejestruj siê i utwَrz nowe konto.
 • Aby potwierdziو swoj¹ to؟samoœو, bêdziesz musia³ przedstawiو kilka dokumentَ
 • Wp³aو prawdziwe pieni¹dze (zgodnie z regulaminem kasyna online).
 • Sprawdں dok³adnie regulamin kasyna online i skorzystaj z bonusu kasynowego (jeœli jest tego wart).
 • Przeczytaj wszystkie informacje na temat tabel wyp³at i funkcji gry.
 • Zagraj w Space Wars bez wp³acania depozytu, korzystaj¹c z trybu demo.
 • Ty decydujesz o wysokoœci zak³adَw i liczbie aktywowanych linii wyp³at.
 • Okreœlenie limitَw czasowych i finansowych|Uœwiadomienie sobie, jak kontrolowaو swَj bud؟et na gry, aby zachowaو kontrolê.

Po wykonaniu powy؟szych krokَw, gracz jest gotowy do rozpoczêcia gry w Space Wars na prawdziwe pieni¹dze online.

Jak graو w Wojny kosmiczne za darmo?

Jeœli chcesz zagraو w Space Wars online dla zabawy, musisz wykonaو nastêpuj¹ce czynnoœci:

 • Wyszukaj slot Space Wars w przegl¹darce internetowej.
 • Sprawdں, czy kasyno online posiada tryb demonstracyjny Space Wars.
 • Jeœli slot online nie pozwala na darmow¹ grê w kasynach online, mo؟esz poszukaو go w darmowych aplikacjach mobilnych lub kasynach spo³ecznoœciowych.
 • Zacznij graو w Wojny kosmiczne za darmo online.

Graj¹c w Space Wars za darmo online w kasynie spo³ecznoœciowym lub w trybie prَbnym nie masz szans na wygranie prawdziwych pieniêdzy. Aby wygraو prawdziwe pieni¹dze w automatach do gry online, gracze musz¹ najpierw z³o؟yو depozyt i mieو zweryfikowane konto w kasynie.

Wojny kosmiczne RTP

RTP (Return to Player Percentage) to procent pieniêdzy wniesionych do kasyna przez dany slot online, ktَre zostan¹ zwrَcone graczom online w formie jackpotَw lub prawdziwych nagrَd pieniê؟nych w d³u؟szym okresie czasu. Na przyk³ad, jeœli RTP wynosi 90 procent, gracze otrzymaj¹ 90 procent wszystkich pieniêdzy wydanych na tym slocie wideo przez ponad milion obrotَw. Przy okazji pytanie, jak d³ugo to potrwa, pozostaje otwarte. Kasyna online zwracaj¹ swoim graczom œrednio od 90% do 99%.

Wskaںnik RTP dla gry Space Wars wynosi 96,75%.

Chcemy podkreœliو, ؟e RTP nie odzwierciedla tego, ile osobiœcie zyskasz na ka؟dym dolarze postawionym podczas gry na slocie. Nikt nie zagwarantuje Ci 96,75% Twoich 100$, nawet jeœli bêdziesz gra³ przez jakiœ czas. RTP to wartoœو, ktَra uwzglêdnia tysi¹c innych graczy.

Porady dotycz¹ce Wojen Kosmicznych

Wiarygodni dostawcy gier nie mog¹ pozwoliو, aby ich gry kasynowe zapewnia³y nieuczciwe wyniki. Gry hazardowe online maj¹ wbudowane algorytmy, ktَrych celem jest zapewnienie losowych wynikَw lub czegoœ podobnego. Oznacza to, ؟e nie ma prostego sposobu, aby przewidzieو, jak skoٌczy siê gra, jeœli nie jest siê genialnym programist¹. Automaty do gier online s¹ w swej istocie grami losowymi. Gracz nie ma tak naprawdê wp³ywu na sposَb, w jaki tworzone s¹ kombinacje slotَw. Bior¹c to wszystko pod uwagê, przygotowaliœmy kilka wskazَwek, jak graو i wygrywaو w Space Wars.

Bezpieczeٌstwo

Rejestruj siê i graj tylko na renomowanych stronach kasynowych z doskona³ymi opiniami i potwierdzonymi wyp³atami.

Reputacja i historia

Wybierz automaty do gier online znanych firm, aby graو o prawdziwe wygrane pieniê؟ne.

Czêstotliwoœو uderzeٌ.

Gracze slotَw powinni dok³adnie wiedzieو, czego oczekuj¹ od slotَw online i jakie s¹ ich cele w grze. Jeœli nie przeszkadzaj¹ Ci du؟e, ale skromne wygrane, sloty online o niskiej zmiennoœci mog¹ byو Twoim wyborem. Gracze online, ktَrzy mog¹ liczyو na wiêksze nagrody, mog¹ sprَbowaو slotَw o wysokiej zmiennoœci i progresywnych jackpotach. Nie zapominaj, ؟e liczba linii wyp³at i bêbnَw ma znaczenie dla czêstotliwoœci i wielkoœci nagrَd. Im wiêcej linii wyp³at i bêbnَw ma slot wideo, tym wiêcej kombinacji mo؟na w nim znaleںو. Oznacza to rَwnie؟, ؟e gracz bêdzie mia³ mniejsze szanse na trafienie. A od czasu do czasu klasyczny 3-bêbnowy slot w stylu Vegas jest w³aœnie dla Ciebie, niezale؟nie od tego, jak ma³o imponuj¹ca jest jego grafika i efekty specjalne.

Œwiadomoœو

Œwiadomoœو. Gracze online musz¹ znaو tabele wyp³at i zasady wybranej przez siebie gry, aby dobrze wykorzystaو jej bonusy i dodatki. To samo dotyczy rَwnie؟ regulaminu kasyna. Gracze internetowi musz¹ je wszystkie przeczytaو i zrozumieو. Bez wyj¹tku.

Tryb demonstracyjny. Skorzystaj z okazji: najpierw zagraj w grê w darmowym trybie demonstracyjnym.

Ma³e kroki

Ma³e kroki. Na pocz¹tku nale؟y stawiaو minimalne zak³ady. Tak d³ugo, jak automaty wideo nie wymagaj¹ ؟adnych umiejêtnoœci, szanse na wygran¹ rosn¹ wraz z rosn¹c¹ liczb¹ gier. Niskie stawki s¹ tym, co mo؟e zapewniو ci¹g³oœو gry.

Zwiêksz swoje szanse.

Zwiêksz swoje szanse. Aktywuj wszystkie linie wyp³at. Dopَki grasz z aktywnymi tylko kilkoma liniami wyp³at, mo؟esz straciو wiele szans na stworzenie wygrywaj¹cej kombinacji.

Staraj siê te؟ nie umniejszaو czynnika zabawy. Automaty wideo to rozrywka, a w³aœciwym podejœciem do tego, czy wygrasz, czy przegrasz prawdziwe pieni¹dze, jest dobra zabawa. Kiedy gra w automaty do gry staje siê rutyn¹, ktَra pozwala zebraو trochê pieniêdzy, przestaje byو tylko gr¹.

Wniosek

Podsumowuj¹c, po raz kolejny powtarzamy, ؟e Space Wars NetEnt to niezawodny slot online z rozs¹dnym procentem zwrotu dla gracza - 96,75% - i wszystkimi najlepszymi funkcjami: darmowymi spinami, grami bonusowymi, symbolami wild, mno؟nikami, scatterami.

Trzymaj siê zasad automatَw wideo i ich rozgrywki, graj odpowiedzialnie i baw siê dobrze z Space Wars.