• Home

Slot Starburst

Starburst to internetowy slot wideo wprowadzony przez NetEnt. Ten slot online oferuje 10 linii wyp³at i RTP na poziomie 96,09%.

Historia rozgrywa siê w œwiecie (Temat): Starburst zaprasza wszystkich graczy online do spêdzenia wolnego czasu.

Gra Starburst slot jest idealna do gry na prawdziwe i demonstracyjne pieni¹dze w wielu kasynach online, a tak؟e w kasynach spo³ecznoœciowych.

Jak graو w Starburst?

Zanim zaczniesz graو w kasynach online na prawdziwe pieni¹dze, radzimy ci podj¹و nastêpuj¹ce kroki:

 • Skorzystaj z wiarygodnego kasyna online o solidnej reputacji.
 • Zapoznaj siê z zasadami gry i tabelami wyp³at, aby wiedzieو, jakie masz opcje i ktَre symbole s¹ najbardziej op³acalne.
 • Sprَbuj zagraو w Starburst bez wp³aty prawdziwych pieniêdzy - skorzystaj z trybu demo.
 • Okreœl najlepsz¹ dla siebie strategiê. Jakie bêd¹ Twoje zak³ady? Czy aktywujesz wszystkie linie wyp³at?
 • Ustalcie ograniczenia finansowe i czasowe, aby bawiو siê bezpiecznie.

Podobnie jak w przypadku ka؟dego innego automatu, w ktَry bêdziesz mia³ okazjê zagraو w kasynie internetowym lub stacjonarnym, g³َwnym celem gry w Starburst bêdzie wyl¹dowanie trzech lub wiêcej pasuj¹cych symboli, gdy bêbny przestan¹ siê krêciو, ktَre mog¹ stworzyو wygrywaj¹ce kombinacje.

Jak zapewne wiesz, symbole na bêbnach dziel¹ siê na dwie kategorie: standardowe symbole oraz specjalne symbole bonusowe (Scatters, Wilds, Multipliers).

Zwyk³e symbole slotَw to obrazki o podobnej wielkoœci i stylu; symbole te nie rَ؟ni¹ siê wygl¹dem i maj¹ prawie tak¹ sam¹ wartoœو.

Jednoczeœnie specjalne symbole Bonus zawsze maj¹ inny wygl¹d. Obrazy premiowe mog¹ mieو unikalne cechy, kszta³ty, kolory lub s³owa.

Twَrcy slotَw z pewnoœci¹ podaj¹ wszystkie niezbêdne informacje dotycz¹ce symboli standardowych i bonusowych oraz ich wagi w tabelach wyp³at. Nie trzeba dodawaو, ؟e przed rozpoczêciem gry nale؟y zapoznaو siê z tabelami wygranych. Uruchom grê i sprawdں doln¹ czêœو ekranu: zobaczysz przyciski "Ustawienia", "Informacje", "Menu". Tabele wyp³at i objaœnienia symboli s¹ regularnie umieszczane w jednej z tych pozycji menu.

Wygl¹d gry Starburst mo؟e przywodziو na myœl typowe automaty z Las Vegas z ich rozpoznawalnymi funkcjami bonusowymi, intuicyjn¹ rozgrywk¹ i jasn¹ grafik¹.

W grze Starburst wystêpuj¹ dwa rodzaje specjalnych symboli bonusowych: symbole scatter i jokery. Symbole te nie tylko prowadz¹ do najwiêkszych wygranych, ale maj¹ te؟ kilka unikalnych funkcji. Nieco pَںniej przeanalizujemy je wszystkie szczegَ³owo.

Starburst daje graczom mo؟liwoœو dostosowania kwoty zak³adu. Kliknij przyciski '+'/'-' w dolnym rogu, aby zmieniو kwotê zak³adu. Oczywiœcie, wy؟sze zak³ady gwarantuj¹ lepsze wygrane. Daj¹ one jednak mniejsze szanse na uzyskanie wygrywaj¹cej kombinacji.

Nie nale؟y zaczynaو od wysokich stawek. Trzymaj siê zasady, ؟e im wiêcej obrotَw rozegrasz, tym wiêksze s¹ szanse na uzyskanie wymaganej kombinacji. Gracze online odnios¹ sukces przy ni؟szych zak³adach i d³u؟szych sesjach gry.

Ponadto w dolnej czêœci ekranu znajduje siê funkcja automatycznego odtwarzania. Aktywuje on tryb automatycznych obrotَw: gracz nie musi klikaو "play" po ka؟dym obrocie, a bêbny bêd¹ siê zmieniaو automatycznie. Kolejn¹ wa؟n¹ cech¹, ktَr¹ nale؟y dostosowaو, jest liczba aktywowanych linii wygrywaj¹cych. Aktywacja linii wygrywaj¹cej oznacza koniecznoœو zap³acenia za ni¹. Kiedy grasz na slocie wideo z aktywnymi tylko kilkoma liniami wyp³at, tracisz kilka okazji do trafienia wygrywaj¹cej kombinacji. Sprَbuj aktywowaو i dezaktywowaو linie wyp³at w trybie demonstracyjnym, a na pewno poczujesz, jak rzadko zdarzaj¹ siê wygrywaj¹ce obroty przy minimalnej liczbie aktywnych linii wyp³at. Naszym zdaniem, p³acenie za aktywacjê maksymalnych linii wyp³at jest zdecydowanie op³acalne.

Gdzie graو w Starburst?

Starburst znajduje siê zazwyczaj w kolekcjach automatَw do gry w wielu kasynach online. Zapraszamy graczy do gry w Starburst za darmo lub na prawdziwe pieni¹dze:

 • P³on¹ce kasyno
 • Kasyno Carlino
 • Kasyno 1Win

Wierzymy, ؟e Starburst zagwarantuje bezstronne wyniki i regularne nagrody, poniewa؟ mo؟emy powiedzieو, ؟e NetEnt zawsze wprowadza legalne, wysokiej jakoœci gry wideo typu slot. Dlatego gracze powinni zwracaو uwagê na licencjê wybranego przez siebie kasyna online. Jeœli tylko zostanie on zatwierdzony przez niezale؟ny organ, nie bêdziesz musia³ siê martwiو o sfa³szowane wyniki gry i utratê pieniêdzy.

 

Przegl¹d wersji mobilnej

W slot wideo Starburst mo؟na graو na komputerach stacjonarnych i komputerach. Gracze nie musz¹ instalowaو dodatkowego oprogramowania, aby graو w automaty do gry Starburst za darmo lub na prawdziwe pieni¹dze na swoich tabletach lub smartfonach.

Gracze slotَw musz¹ tylko znaleںو grê w wyszukiwarce i zacz¹و graو. Wideoautomat Starburst jest dostosowany do urz¹dzeٌ mobilnych: dostosuje siê do ka؟dego smartfona, ktَry posiadasz.

Zalecamy jednak sprawdzenie, jak dobrze funkcje wideo-slotَw bêd¹ wygl¹da³y na Twoim telefonie lub tablecie, poniewa؟ poziom kompatybilnoœci z urz¹dzeniami mobilnymi mo؟e zale؟eو od systemu operacyjnego, serii, producenta i roku.

Symbole premii

Aby gra by³a jeszcze bardziej wci¹gaj¹ca, wprowadzono jokery i scatterَw. Symbole bonusowe nie pojawiaj¹ siê zbyt czêsto podczas gry, ale z pewnoœci¹ wywo³uj¹ u gracza ekscytacjê. A oto dlaczego.

W grze Starburst symbole wild mog¹ zastêpowaو inne symbole na bêbnach tak d³ugo, jak d³ugo istnieje szansa na utworzenie wygrywaj¹cej kombinacji. Oznacza to, ؟e symbole wild pojawiaj¹ce siê na dowolnym bêbnie zwiêkszaj¹ szanse na wygran¹.

Gdy symbole scatter tworz¹ wygrywaj¹c¹ kombinacjê, uruchamiaj¹ darmowe obroty lub mno؟¹ wynik.

Dodatkowe funkcje

Najczêstszymi dodatkowymi funkcjami automatَw wideo s¹ gry bonusowe, opcje gry i darmowe rundy bonusowe.

Scattery zazwyczaj uruchamiaj¹ "wewnêtrzne" darmowe obroty. Czasami gra sama nagradza ich losowo - co mo؟e byو bardziej zabawne ni؟ to dla gracza w automaty?

Gry bonusowe mog¹ przedstawiaو graczowi rَ؟ne obrazy tematyczne, z ktَrych mo؟e on wybieraو (na przyk³ad mog¹ to byو skrzynie lub pude³ka). W zale؟noœci od wyboru, mo؟esz otrzymaو spiny bonusowe, kilka monet, mno؟nik. Gracze online maj¹ mo؟liwoœو uruchomienia rundy hazardowej po udanym zakrêceniu. Pod zwyk³ym przyciskiem "Spin" powinien zapaliو siê migaj¹cy przycisk ("Gamble"). Jeœli siê na ni¹ zdecydujesz, ryzykujesz zarobione w³aœnie monety. Celem gry jest odgadniêcie koloru karty do gry, ktَra pojawi siê na ekranie. Jeœli dobrze odgad³eœ, slot wideo podwoi lub potroi Twoje wygrane. Z drugiej strony, nieudane przewidywanie powoduje utratê nagrَd.

Darmowe spiny bez depozytu

Dlatego niektَre gry kasynowe online oferuj¹ wbudowane darmowe spiny - bonus, ktَry daje graczom online szansê na zakrêcenie kilkoma obrotami bez p³acenia. Darmowe obroty zwiêkszaj¹ szanse na wygran¹ i podnosz¹ poziom zabawy.

Wbudowane darmowe spiny nie s¹ jedynymi bonusowymi re-spinami, ktَre gracze mog¹ otrzymaو. Oprَcz bonusَw wbudowanych, kasyna online przyznaj¹ swoim graczom rَ؟ne bonusy od depozytu i bez depozytu, gdzie darmowe spiny s¹ zawsze jedn¹ z opcji bonusowych.

Gracze mog¹ otrzymaو kilka darmowych spinَw po wp³aceniu wymaganej kwoty. Nastêpnie maj¹ oni prawo do wykorzystania darmowych obrotَw na tytu³y wymienione w opisie bonusu.

Darmowe spiny bez depozytu nie s¹ tak czêste jak darmowe spiny po dokonaniu wp³aty. Wirtualne kasyna wol¹ przyznawaو darmowe spiny bez depozytu nowym graczom po za³o؟eniu konta. Jak sugeruje tytu³ bonusu, nie musisz dokonywaو wp³aty i mo؟esz od razu zacz¹و graو za darmo. Najtrudniejsz¹ rzecz¹, z jak¹ bêdziesz musia³ siê zmierzyو, jest spe³nienie wymagaٌ dotycz¹cych zak³adَw.

Jak podano w regulaminie ka؟dego kasyna online, gracz musi spe³niو wymagania dotycz¹ce zak³adَw, aby mَc wyp³aciو wygrane bez wp³aty. Mَwi¹c proœciej, po wykorzystaniu wszystkich darmowych obrotَw w ramach bonusu, musisz pomno؟yو liczbê zdobytych kredytَw przez wspَ³czynnik zak³adَw. (Ogَlnie rzecz bior¹c, stawka waha siê od 10x do 50x.) Cokolwiek otrzymamy po zastosowaniu tej podstawowej arytmetyki, jest to liczba kredytَw kasynowych, ktَre musimy postawiو graj¹c na tym samym slocie. Dopiero po wykonaniu tych czynnoœci mo؟esz wyp³aciو wygrane z darmowych obrotَw bez depozytu.

Jak graو w Starburst na pieni¹dze?

Wszyscy ci, ktَrzy chc¹ zagraو w grê Starburst online na prawdziwe pieni¹dze, bêd¹ musieli to zrobiو:

 • Poszukaj licencjonowanego kasyna online.
 • Sprawdں, czy mieszkaٌcy danego kraju mog¹ zarejestrowaو siê w kasynie online.
 • Zarejestruj siê i utwَrz nowe konto.
 • Konieczne bêdzie przes³anie dokumentَw w celu weryfikacji to؟samoœci.
 • Dokonaj wp³aty prawdziwych pieniêdzy (sprawdں regulamin kasyna).
 • Zapoznaj siê dok³adnie z regulaminem kasyna online i postaraj siê o odpowiedni bonus (jeœli brzmi on dla Ciebie dobrze).
 • Zapoznaj siê z tabelami wyp³at slotَw i funkcjami bonusowymi.
 • Zagraj w Starburst za darmo, korzystaj¹c z jego wersji demo.
 • Dostosowuje ona wysokoœو zak³adu i liczbê linii wyp³at.
 • Ustalenie ograniczeٌ pieniê؟nych i czasowych|Zrozumienie, jak kontrolowaو swَj bud؟et na gry, aby wiedzieو, kiedy przestaو.

Jeœli powy؟sze kroki zosta³y wykonane, gracz mo؟e rozpocz¹و grê w Starburst online na prawdziwe pieni¹dze.

Jak graو w Starburst dla zabawy?

Jeœli chcesz zagraو w Starburst online za darmo, musisz to zrobiو:

 • Poszukaj Starburst w renomowanych kasynach online.
 • Upewnij siê, ؟e platforma posiada tryb testowy Starburst.
 • Jeœli dana gra nie jest dostêpna za darmo w kasynach online, mo؟na j¹ znaleںو w kasynach spo³ecznoœciowych lub symulacjach gier kasynowych zawartych w aplikacjach mobilnych.
 • Zacznij graو w Starburst online za darmo.

Graj¹c w Starburst za darmo online w trybie demo lub w kasynie spo³ecznoœciowym, nie otrzymasz ؟adnych wygranych na prawdziwe pieni¹dze. Aby zarabiaو prawdziwe pieni¹dze, gracze musz¹ wp³aciو prawdziwe pieni¹dze i mieو zweryfikowane konto w kasynie.

Starburst RTP

RTP slotَw, czyli Return to Player Percentage, to procent kwoty postawionej przez slot online, ktَra trafi do portfela kasyna i zostanie zwrَcona graczom w postaci nagrَd pieniê؟nych lub jackpotَw w okreœlonym czasie. Na przyk³ad, jeœli RTP wynosi 90 procent, gracze otrzymaj¹ 90 procent ca³kowitej kwoty wydanej na ten slot wideo za wiêcej ni؟ 1 000 000 obrotَw. W³aœciwie pytanie, jak d³ugo trwa ten okres, jest wci¹؟ otwarte. Z regu³y kasyna online zwracaj¹ swoim graczom od 88% do 98%.

RTP w Starburst szacuje siê na 96,09%.

Musisz zrozumieو, ؟e parametr RTP nie okreœla, ile procent otrzymasz z ka؟dego 1$ wydanego w grze. Automaty do gier online nie gwarantuj¹ 96,09% Twoich 100$, nawet jeœli grasz przez jakiœ czas. RTP to liczba, ktَra prawdopodobnie bêdzie dotyczyو tysi¹ca osَb takich jak Ty.

Wskazَwki dotycz¹ce automatَw do gry

Licencjonowane firmy nigdy nie pozwol¹, aby ich gry generowa³y myl¹ce wyniki. Gry w kasynach online dzia³aj¹ na podstawie algorytmَw opracowanych w celu zapewnienia nieprzewidywalnych wynikَw gry lub czegoœ podobnego. Dlatego nie ma legalnego sposobu, aby dowiedzieو siê, jak zakoٌczy siê nastêpny obrَt, jeœli nie jest siê geniuszem komputerowym. Automaty do gier online s¹ z definicji grami losowymi. Gracz nie mo؟e wp³yn¹و na proces, w jaki sposَb kombinacje symboli na slocie zostan¹ wyl¹dowane. Bior¹c to wszystko pod uwagê, wybraliœmy kilka wskazَwek dotycz¹cych gry i wygrywania na automatach wideo.

B¹dںcie bezpieczni

Zaloguj siê i graj tylko w renomowanych kasynach online z doskona³ymi opiniami i uczciwymi wyp³atami.

Reputacja i historia

Wybierz tytu³y gier od znanych twَrcَw, w ktَre mo؟esz graو na prawdziwe pieni¹dze.

Czêstotliwoœو uderzeٌ.

Gracze kasyn powinni dok³adnie wiedzieو, czego oczekuj¹ od automatَw do gry i jak dzia³aj¹ automaty do gry online. Jeœli szukasz du؟ych, ale umiarkowanych wygranych, sloty o niskiej zmiennoœci s¹ dla Ciebie odpowiedni¹ opcj¹. Gracze, ktَrzy s¹ gotowi czekaو d³u؟ej na wiêksze wyp³aty, powinni wyprَbowaو automaty o wysokiej zmiennoœci i automaty progresywne online. Pamiêtaj, ؟e liczba linii wyp³at i bêbnَw ma znaczenie, jeœli chodzi o czêstotliwoœو i wysokoœو wyp³at. Im wiêcej linii p³atnych i bêbnَw ma slot online, tym wiêcej wygrywaj¹cych kombinacji mo؟e wygenerowaو. W rezultacie gracz bêdzie mia³ wiêksze szanse na trafienie wygrywaj¹cej kombinacji. A czasami znajomy trzybêbnowy klasyk jest dok³adnie tym, czego potrzebujesz, niezale؟nie od tego, jak przeciêtna jest grafika i efekty specjalne.

Wiedza

Zawsze b¹dں œwiadomy. Wszyscy ci, ktَrzy graj¹ w gry online na prawdziwe pieni¹dze, powinni znaو kombinacje symboli i zasady wybranej przez siebie gry, aby mَc skorzystaو z dodatkَw do slotَw. Wymَg ten odnosi siê rَwnie؟ do Regulaminu ka؟dego kasyna internetowego. Ka؟dy, kto uprawia hazard, powinien o nich wiedzieو. Nie ma wyj¹tkَw.

Dowَd

Nie b¹dں zbyt pewny siebie: najpierw zagraj na slocie online w trybie demo.

Pierwsze kroki

Zanurz palce w wodzie. Zacznij od minimalnej wyp³aty. Poniewa؟ automaty wideo nie wymagaj¹ ؟adnych umiejêtnoœci, szanse na wygran¹ wzrastaj¹ wraz z liczb¹ prَb. Ma³e wyp³aty s¹ tym, czego potrzebujesz, aby zapewniو sobie d³u؟sz¹ grê.

Walcz o lepsz¹ szansê.

Zwiêksz swoje szanse. Aktywuj wszystkie linie wyp³at. Jeœli tego nie zrobisz, mo؟esz straciو wiele okazji do trafienia zwyciêskiej kombinacji.

Poza tym nie nale؟y pomijaو czêœci zwi¹zanej z zabaw¹. Automaty wrzutowe online s¹ zajêciem rekreacyjnym, a najbezpieczniejszym podejœciem do faktu, ؟e mo؟esz wygraو lub straciو pieni¹dze graj¹c w nie, jest dobra zabawa. Jeœli gry hazardowe online staj¹ siê rutynowym sposobem zarabiania pieniêdzy, przestaj¹ byو tym, czym powinny byو - rozrywk¹.

Wniosek

Na koniec chcielibyœmy jeszcze raz powtَrzyو, ؟e Starburst firmy NetEnt to niezawodna gra slotowa z rozs¹dnym RTP - 96,09% i wszystkimi najlepszymi elementami slotَw: jokerami, mno؟nikami, grami bonusowymi, darmowymi spinami, scatterami.

Trzymaj siê podstawowych zasad gier kasynowych i ich gry, b¹dں bezpieczny i baw siê dobrze graj¹c w Starburst.